Безплатна доставка за всички поръчки!

РЕГЛАМЕНТ ЗА ТОМБОЛА "Xpert Beauty отпразнуване на 6-та годишнина" 5.09.2023-17.09.2023 г.

1. ОРГАНИЗАТОР

Томболата "Xpert Beauty отпразнуване на 6-та годишнина" организирана във всички физически магазини Xpert Beauty (България) и на www.xpertbeauty.bg е замислена и се управлява от Сийлстър Бюти Дистрибюшън (англ. Seelster Beauty Distribution), румънско юридическо лице, регистрирано в Търговския регистър под № J40/4897/12.04.2013 г., с ЕИК: RO31503827.

Томболата ще се проведе съгласно настоящия регламент, чиито разпоредби са задължителни за всички участници. Официалният регламент по събитието е изготвен и публикуван съгласно приложимото в България законодателство.

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Томболата ще се проведе във физическия магазин Xpert Beauty в София и www.xpertbeauty.bg в периода 5-17 септември 2023 г.

3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

Периодът на провеждане на томболата е от 5 до 17 Септември 2023 г.

3.1. В кампанията може да участва всяко физическо или юридическо лице, което направи поне една поръчка на www.xpertbeauty.bg или направи покупка с касова бележка от магазина Xpert Beauty Sofia от дата 05.09.2023 г. до дата 17.09.2023 г. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на конкретен продукт или с ограничен брой направени поръчки.

3.2. Участниците трябва да са български граждани или постоянно пребиваващи в България, като участници могат да бъдат само физически лица с местожителство в България.

3.3. Данните, предоставени от участниците, трябва да са точни, пълни и да отговарят на действителността;

3.4. Служителите на Организатора, както и техните роднини от първо и второ коляно нямат право да участват в Кампанията.

Печелившите ще бъдат изтеглени на 15 октомври 2023 г. чрез онлайн жребий въз основа на име/дата на покупка/номер на поръчка или касов бон. С победителя ще се свържем по телефона или по имейл и ще бъде публикуван на страницата на Xpert Beauty в Instagram.

4. ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

За да се включат за участие в конкурса, в зависимост от спецификата на конкурса, участниците трябва да:

4.1. За да участва в Кампанията, всяко заинтересовано лице трябва да направи поне една поръчка на www.xpertbeauty.bg или да извърши покупка в магазин Xpert Beauty София като използва своята карта за лоялен клиент в периода 05.09.2023 - 17.09.2023 г. В жребия ще участват само лица, които имат изпълнена, доставена и невърната поръчка/покупка. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на конкретен продукт или с ограничен брой направени поръчки.

4.2. С регистрацията си в Кампанията участниците дават изричното си съгласие за използване на техните лични данни и изображения или снимки за рекламни цели.

Организаторът си запазва правото да не потвърди регистрацията на потребители, които не спазват изискванията на конкурса.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Всяко физическо лице от България, независимо от пол, националност или религия, може да участва в този конкурс. По изключение в конкурса нямат право да участват членовете на организационния екип и техните съпрузи и роднини от първо и второ коляно.

6. НАГРАДИ

Наградите от кампанията са:

a) 3 x 500 BGN лв. ваучер за пазаруване в сайта www.xpertbeauty.bg

7. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Печелившият + 10 резерви ще бъдат определени на 15 октомври 2023 г. чрез жребий, проведен чрез платформата www.random.org помощта на номера на поръчката/фискалния бон.

С печелившите ще се свържем по телефона или по имейл и ще бъдат публикувани на страницата на Xpert Beauty в Instagram.

Наградата ще бъде изпратена на e-mail адреса на печелившия, в срок до 30 дни от датата на публикуване в Instagram/телефона за контакт/електронната поща.

В този конкурс не е възможна замяна на наградата с парични средства и/или други предмети, както и при никакви обстоятелства не е позволено прехвърлянето (цедирането) на спечелената награда на едно или повече трети лица.

Ако с лицето, обявено за печелившо, не може да се осъществи контакт по причини, които не се дължат на организатора, като например, но не само: грешен телефонен номер, грешен имейл адрес, и ако в срок от 15 дни от публикуването на резултатите от конкурса въпросното лице не се свърже с организатора, за да получи наградата, или не предаде данните за доставка, спечелената награда ще бъде преразпределена на резервното лице, изтеглено по същия начин за контакт.

8. ВАЛИДИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ

Валидирането на победителя ще се извърши въз основа на имейл адреса и следните документи:

1. валиден документ за самоличност, както следва:

- за физически лица: лична карта/паспорт или задграничен паспорт;

9. ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Организаторът не носи отговорност за плащането на данъци, мита или други данъчни задължения, с изключение на данъка, който се удържа при източника, приложим към индивидуалните доходи от промоционални кампании, който Организаторът е длъжен да удържи и преведе на държавата, съгласно приложимото действащо законодателство.

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С участието си в настоящия конкурс всеки Участник дава своето съгласие - изрично и недвусмислено - с оглед на следното:

Събирането и обработването от страна на Организатора на информация относно адреса на електронна поща, който кандидатите използват за потвърждаване на регистрацията си в конкурса, както и на данните, предоставени за тази цел. Победителите дават съгласието си също така да предоставят данни, като например, но не само: име/фамилия, телефонен номер, адрес на електронна поща, град на произход, и да ги предадат на Организатора за целите на предоставянето на наградите, посочени в настоящия Регламент;

Организаторът ще пази личните данни на печелившия в тайна и ще ги използва само за целите, посочени в настоящия Регламент.

Участниците имат право да възразят срещу обработването на личните им данни по всяко време, по основателни причини, свързани с личната им ситуация, като изпратят имейл на адрес shop@xpertbeauty.bg

Участниците имат право на информация, право на достъп до данните, право на възражение, право на намеса по отношение на данните, право да не бъдат обект на индивидуално решение и право да предприемат правни действия.

11. СПОРОВЕ

С участието си в Кампанията участниците изразяват своето съгласие да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби, срокове и условия на настоящия Регламент.

Евентуалните спорове, които могат да възникнат между Организатора и участниците в Кампанията, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

Организаторът не носи отговорност за каквито и да било претенции на трети лица или институции относно спечелените от участниците награди.

Организаторът не поема никаква отговорност за неизправността на стационарните и/или мобилни телефонни мрежи или интернет мрежи.

Организаторът не поема отговорност ако до знанието му са сведени фалшиви или погрешни информации.

Организаторът поема отговорност единствено за предоставянето на наградата.

12. РЕГЛАМЕНТ (ПРАВИЛА) НА КОНКУРСА

Регламентът или правилата на конкурса са достъпни на страницата на Xpert Beauty във Facebook и Instagram, във физическите магазини на Xpert Beauty и онлайн www.xpertbeauty.bg/pravila-tombola-6-guodini-guodishnina

Участието в този конкурс предполага неотменимото и безусловно приемане на разпоредбите на настоящите правила и задължението за тяхното спазване.

Организаторът си запазва правото да променя разпоредбите на настоящите правила по всяко време, ако това бъде необходимо, като условието за промяната е да уведоми публичността за същата на своята Facebook страница. Измененията/измененият вид на Правилата влизат в сила незабавно след публикуването им онлайн.

Правилата на Конкурса са изготвени в съответствие със законите на Румъния.

При неспазване на настоящите правила/регламент на конкурса, спечелените награди няма да бъдат присъдени/дадени.

13. РЕГЛАМЕНТ (ПРАВИЛА) НА КОНКУРСА

13.1 Правилата за участие са на разположение безплатно на всеки кандидат (и/или участник) на уебсайта www.xpertbeauty.bg, във физическите магазини на Xpert Beauty и в централата на Организатора.

За повече информация относно конкурса, моля, пишете ни на имейл адрес: shop@xpertbeauty.bg

14. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

14.1. Форсмажорните обстоятелства са всяко едно събитие, което не може да бъде контролирано, отстранено или предвидено от Организатора, включително невъзможността на Организатора, по независещи от него причини да изпълни задълженията си, поети съгласно Регламента (правилата).

14.2. При възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват и/или забавят цялостно или частично изпълнението на Регламента и продължаването на Кампанията, Организаторът ще бъде освободен от отговорност за изпълнението на задълженията си за периода, в който това изпълнение е възпрепятствано или забавено, съгласно чл. 1351 и сл. от Гражданския кодекс.

14.3. Ако Организаторът се позове на форсмажорни обстоятелства, той е длъжен да уведоми участниците в Кампанията за настъпването на същите в срок от 5 работни дни след настъпването на форсмажорните обстоятелства.

14.4. Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на интернет сайта www.xpertbeauty.bg.

15. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. При опити за измама или злоупотреба със системата, злоупотреба или други действия, които могат да засегнат имиджа на Организатора, Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки, за да коригира ситуацията.

15.2. Организаторът не поема отговорност за каквито и да са факти и деяния, които определят невъзможността за валидиране на победител, причинени от промяна на електронния адрес на участника или неполучаване, неотчитане на кореспонденция от участника и т.н. Организаторът ще предприеме всички необходими мерки за провеждане на Кампанията при нормални условия, както е представена, но не поема отговорност за жалби, спорове на участници, които не касаят нарушения правната рамка в сила.

РЪКОВОДСТВОТО НА СИЙЛСТЪР БЮТИ ДИСТРИБЮШЪН (АНГЛ. SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION)