Spring Beauty: До -50% намаление и екстра отстъпки от програмата за лоялност!

РЕГЛАМЕНТ ТОМБОЛА "Отбелязване 5 години Xpert Beauty"

1. ОРГАНИЗАТОР

Томболата "Отбелязване 5 години Xpert Beauty" организирана на www.xpertbeauty.bg е създадена и администрирана от Seelster Beauty Distribution, Юридическо лице от Румъния, вписано в Търговския регистър под № J40/4897/12.04.2013 г., с ЕИК: 31503827.

Томболата ще се проведе съгласно настоящия Регламент, чийто условия са задължителни за всички участници. Настоящият официален Регламент е създаден и публично обявен, съгласно действащото в Румъния законодателство.

2. МЯСТО НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

Томболата се провежда на www.xpertbeauty.bg между 9-18 септември 2022 г.

3. ПЕРИОД НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

Периодът за осъществяване на томболата е 9-18 септември 2022 г.

3.1. В кампанията може да участва всяко физическо лице, което направи най-малко една поръчка в сайта www.xpertbeauty.bg за периода от 09.09.2022 г. до 18.09.2022 г. Участието в Кампанията не е обусловено от покупка на конкретен продукт или ограничен брой направени поръчки.

3.2. Участниците трябва да притежават българско гражданство или местоживеене, като участници могат да бъдат само физически лица, живеещи в България.

3.3. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат верни, пълни и отговарящи на действителността;

3.4. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и техни роднини от 1-ва и 2-ра степен.

Победителите ще бъдат избрани на 15 октомври 2022 г., чрез онлайн лотария, на база Име/Дата на поръчката/№ на поръчка. С победителите ще се свържем по телефон или имейл и ще бъдат публикувани на страницата Xpert Beauty в Instagram.

4. ЗАПИСВАНЕ ЗА КОНКУРСА

За участие в конкурса, в зависимост от неговата специфика, участниците трябва:

4.1.За да участва в Кампанията, всяко заинтересовано лице трябва да направи минимум една поръчка на www.xpertbeauty.bg 09.09.2022 г. - 18.09.2022 г В томболата ще участват само лица, които имат изпълнена, доставена и невърната поръчка. Участието в Кампанията не е обусловено от покупка на конкретен продукт или от определен брой направени поръчки.

4.2. С регистрацията си в Кампанията участниците дават изричното си съгласие личните им данни и изображение да бъдат използвани за рекламни цели.

Организаторът запазва правото си да не валидира регистрацията в конкурса на потребители, които не отговарят на изискванията на конкурса.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В конкурса може да участва всяко физическо лице от България, независимо от пол или религия. Като изключение на гореизложеното в конкурса не могат да участват членовете на организационния екип, както и техните съпрузи и роднини по първа и втора линия.

6. НАГРАДИ

Наградите за кампанията са:

a) 3 x 500 лв Ваучер за пазаруване на www.xpertbeauty.bg или в магазина XpertBeauty

7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Победителите + 5 резерви ще бъдат избрани на 15 октомври 2022 г. чрез теглене на жребий с помощта на платформата www.random.org с помощта на номера на поръчката.

С победителите ще се свържем по телефона или по имейл и ще бъдат публикувани на страницата на Xpert Beauty в Instagram.

Наградите ще бъдат изпратени с куриер на посочените от Победителите адреси в рамките на 30 дни от датата на публикуване на страницата в Instagram / уведомяването по телефон / имейл.

В рамките на настоящия конкурс не е възможно да се замени наградата с нейната стойност в пари и/или други предмети, тъй като при никакви обстоятелства не е разрешено прехвърлянето на спечелената награда на една или повече трети страни.

Ако лицето, обявено за победител, не може да бъде уведомено по причини, които не зависят от организатора, като например, но не само, грешен телефонен номер, неправилен имейл адрес и ако в рамките на 15 дни от момента, в който резултатите от конкурса бъдат публикувани, не се свърже с организатора, за да поиска наградата или не предостави данните за доставка, спечелената награда ще бъде преразпределена на резервното лице, следвайки същия процес за контакт с него.

8. ВАЛИДИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Победителите ще бъдат валидирани въз основа на техния имейл адрес и следните документи:

валиден документ за самоличност, както следва:

- за физически лица: лична карта или паспорт;

9. ДАНЪЦИ И ТАКСИ

9.1. Наградите със стойност над 240 лв подлежат на облагане с данък върху доходите от награди, а данъкът върху доходите, дължим от победителя, ще бъде удържан, деклариран и преведен на данъчните власти от Организатора, съгласно приложимото действащо законодателство.

9.2. Организаторът не носи отговорност за плащането на такси, данъци или други фискални задължения, с изключение на данъка, удържан при източника, приложим към индивидуалните доходи от промоционални кампании, данък, който Организаторът е длъжен да удържа и превежда в държавния бюджет, съгласно приложимото действащо законодателство.

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С участието си в този конкурс всеки участник изрично и недвусмислено се съгласява относно:

Събирането и обработката на информация от страна на Организатора относно имейл адреса, който кандидатите използват за валидиране на регистрацията в конкурса, както и предоставените за тази цел данни. Победителите също така се съгласяват да предоставят данни като, но не само: име/фамилия, телефонен номер, имейл адрес, населено място, и предаването им на Организатора за целите на присъждането на наградите, установени с настоящия Регламент ;

Организаторът ще съхранява поверително личните данни на Победителя и ще ги използва само за целите, установени в настоящия Регламент.

Участниците имат право да възразят срещу обработването на личните им данни по всяко време, при основателни причини, свързани с личното им състояние, на имейл shop@xpertbeauty.bg

Участниците имат право на информация, право на достъп до данни, право на опозиция, право на намеса върху данните, право да не бъдат обект на индивидуално решение, както и право да се обърнат към съда.

11. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

С участието си в тази Кампания, участниците се съгласяват да спазват и зачитат всички разпоредби, правила и условия на този Регламент.

Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в конкурса, ще се разрешават в дух на разбирателство и добра воля.

Организаторът не поема никаква отговорност по отношение на претенции на трети лица или институции относно спечелените от участниците награди.

Организаторът не носи никаква отговорност за нефункциониране на фиксирани и/или мобилни телефонни мрежи или интернет мрежи.

Организаторът не носи никаква отговорност, ако предоставената информация е неточна или погрешна.

Организаторът поема отговорност само за предоставянето на наградата.

12. РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Регламентът на конкурса е достъпен страницата на Xpert Beauty във Facebook & Instagram, и онлайн на www.xpertbeauty.bg/reglament-tombola-otbeliazvane-5-godini.

Участието в този конкурс предполага неотменимо и безусловно приемане на разпоредбите на този Регламент и задължението за тяхното спазване.

Организаторът запазва правото си да променя разпоредбите на настоящия регламент по всяко време, доколкото това е необходимо, при условие че промените бъдат обявени на страницата във Facebook. Промените/допълнената форма на Правилата влизат в сила веднага след публикуването им онлайн.

Правилата на конкурса са изготвени в съответствие със законите на България.

В случай на неспазване на настоящия регламент/конкурс, спечелените награди няма да бъдат присъдени.

13. РЕГЛАМЕНТ ЗА КОНКУРСА

13.1. Правилата за участие/осъществяване са достъпни безплатно за всеки кандидат (и/или участник) на уебсайта www.xpertbeauty.bg и в централата на Организатора.

14. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

14.1. Форсмажорно обстоятелство е всяко събитие, което не може да бъде контролирано, отстранено или предвидено от Организатора, включително невъзможността на Организатора, по причини извън неговия контрол и настъпването на което прави невъзможно Организаторът да изпълни задълженията си, поети с Регламента.

14.2. Ако възникне ситуация на непреодолима сила, която възпрепятства и/или забави изпълнението на Регламента и продължаването на Кампанията изцяло или частично, Организаторът ще бъде освободен от отговорност по отношение на изпълнението на своите задължения за периода, в който това изпълнението ще бъде възпрепятствано иАко Организаторът се позове на форсмажорно обстоятелство, той е длъжен да съобщи за наличието му на участниците в Кампанията в рамките на 5 работни дни от настъпването на случая на непреодолима сила.

14.4. Случаят на непреодолима сила ще бъде обявен на уебсайта www.xpertbeauty.bg.

15. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1.В случай на опити или измама на системата, злоупотреба или действия от естество, които засягат имиджа на Организатора, той си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за коригиране на ситуацията.

15.2. Организаторът не носи отговорност за обстоятелство, обуславящо невъзможността за валидиране на печеливш, причинено от промяна на имейл адреса на участника или неполучаване, непрочитане на кореспонденцията от негова страна и др. Организаторът ще предприеме всички необходими мерки за провеждане на Кампанията при нормални условия, съобразно представените, но не носи отговорност за недоволство, възражения на участниците, които не се отнасят до нарушения на действащата нормативна уредба.

УПРАВАТА НА ФИРМА SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION SRL